„Jak nauka czytania zmienia mózg?” – wykład online prof. Katarzyny Jednoróg na Tygodniu Mózgu. 17 marca godz. 17.00

Już w czwartek 17 marca 2022 o godz. 17.00 prof. Katarzyna Jednoróg wygłosi wykład z okazji Tygodnia Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Wykład pt. „Jak nauka czytania zmienia mózg?” obędzie się za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem: https://zoom.us/j/99908662486

Tematyka wykładu:

Nauka czytania to jedna z najważniejszych umiejętności nabywanych przez dzieci na początku nauki szkolnej. Opanowanie tej umiejętności otwiera możliwość uczestniczenia w kulturze i zdobywania wiedzy. Podczas gdy język mówiony nabywany jest w rozwoju wcześnie i bez wysiłku u typowo rozwijających się dzieci, czytanie nie jest nabywane spontanicznie i wymaga aktywnej nauki. Jednocześnie jest to proces powodujący znaczące zmiany w organizacji i funkcji mózgu.

W swoim wykładzie opowiem w jaki sposób ludzki mózg wykształcił odpowiednie struktury wspierające umiejętność czytania, mimo iż pismo zostało wynalezione około 5000 lat temu. Przedstawię także badania pokazujące, że istnieje uniwersalna sieć czytania w mózgu dla języków znacząco różniących się zapisem takich jak chiński, hebrajski, polski czy angielski. Wiadomo, że około 10% dzieci wykazuje trudności z opanowaniem umiejętności czytania niezależnie od języka. Zaprezentuję wyniki badań, wskazujące na to, że u dzieci z dysleksją rozwojową reorganizacja mózgu związana z nabywaniem czytania nie przebiega prawidłowo.

Prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg – kierownik Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych w Instytucie Nenckiego PAN. Jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat oraz habilitację w dyscyplinie biologia uzyskała w Instytucie Nenckiego PAN. Jej zainteresowania dotyczą neurobiologicznego podłoża zdolności językowych w typowym i nietypowym rozwoju. Jest współautorką ponad 70 publikacji naukowych w zagranicznych czasopismach naukowych.

„Terapia zaburzeń poznawczych po udarze mózgu – czy to działa?” – wykład online dr Marcina Leśniaka na Tygodniu Mózgu. 16 marca godz. 17.00

Już w środę 16 marca 2022 o godz. 17.00 dr n. med. Marcin Leśniak wygłosi wykład z okazji Tygodnia Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Wykład pt. „Terapia zaburzeń poznawczych po udarze mózgu – czy to działa?” obędzie się za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem: https://zoom.us/j/97843674771

Tematyka wykładu:

Udar mózgu jest jedną z wiodących przyczyn niepełnosprawności w przypadku osób dorosłych. Dane epidemiologiczne wskazują, że zapadalność na udar w populacji ogólnej sięga 200 przypadków na 100 tys. rocznie. To najwięcej spośród wszystkich chorób mózgu. Niesprawność po udarze wynika nie tylko z deficytów ruchowych ale często z obecności zaburzeń poznawczych, które w różnym stopniu występują u większości ofiar udaru. Zaburzenia te mogą dotyczyć języka (afazje), pamięci (amnezje), uwagi (np. zespół pomijania), spostrzegania (agnozje) i innych funkcji/zdolności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. Niestety mimo ogromnego postępu w neurologii interwencyjnej i farmakoterapii nie dysponujemy jeszcze metodą, która mogła by odwrócić dewastujące zmiany, jakie zachodzą w mózgu w wyniku udaru. Najskuteczniejszym sposobem postępowania jest w dalszym ciągu rehabilitacja, w tym rehabilitacja neuropsychologiczna. Na szczęście ta dziedzina również dynamicznie się rozwija a, co ważne, dzięki dobrze kontrolowanym badaniom naukowym, coraz więcej wiemy o jej efektywności w łagodzeniu deficytów poznawczych. Obecnie tradycyjnie stosowany trening poznawczy, polegający na ćwiczeniu funkcji w celu ich odbudowy lub kompensacji (tzn. zastąpienia zaburzonej funkcji inną), coraz częściej wspomaga się innymi metodami pobudzającymi naturalne procesy plastyczności mózgu. Są to m.in. metody neurofizjologiczne, takie jak przezczaszkowa stymulacja prądowa (tES) lub przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS). Istnieje coraz więcej dowodów na to, że, choć nie spełniają one wszystkich pokładanych w nich nadziei, metody te mogą w przypadku przynajmniej części pacjentów po udarze mózgu zwiększać efekty oddziaływań rehabilitacyjnych. Wykład ma na celu przybliżenie tych zagadnień szerszej publiczności.

Dr n. med. Marcin Leśniak jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 do 2017 roku był członkiem zespołu Pracowni Neuropsychologii Klinicznej w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2009 roku obronił tam pracę doktorską a w 2011 uzyskał dyplom specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna – neuropsychologia. W latach 2017-2019 pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jest adiunktem w macierzystym Wydziale Psychologii UW w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii.

Prowadzi badania nad skutecznością metod rehabilitacji neuropsychologicznej (m.in. treningu poznawczego z użyciem programów komputerowych) oraz wspomagania terapii osób po ogniskowych uszkodzeniach mózgu z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji elektrycznej (tES) i magnetycznej (TMS). Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych.

„Neuroplastyczny umysł molekularny” – wykład online prof. Leszka Kaczmarka na Tygodniu Mózgu. 15 marca godz. 17.00

Już we wtorek 15 marca 2022 o godz. 17.00 prof. Leszek Kaczmarek wygłosi wykład z okazji Tygodnia Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Wykład pt. „Neuroplastyczny umysł molekularny” obędzie się za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem: https://zoom.us/j/97616937577

Tematyka wykładu:

Zrumienienie istoty umysłu stanowi zapewne największe wzywanie stojące przed nauką. W naszych badaniach, rozpoczętych w połowie lat 80-tych podjęliśmy to wyzwanie, zakładając, że biologia molekularna dostarcza odpowiednio mocnych narzędzi badawczych aby mu sprostać. Z kolei zjawiska uczenia się i pamięci, stanowiące ważne aspekty umysłu i które można modelować stosunkowo łatwo u zwierząt, stwarzają możliwości przeprowadzenia odpowiednich eksperymentów. W istocie, odkryliśmy, że uczeniu się u gryzoni towarzyszą zmiany aktywności genu, kodującego białko c-Fos. Z kolei inni badacze, w tym samym czasie, pokazali, że białko to działa jako regulator funkcji licznych genów. W sumie, odkrycia te pozwoliły na zaproponowanie hipotezy, że w procesach uczenia się i pamięci, a szerzej w funkcjonowaniu umysłu, zmiany aktywności genów odgrywają fundamentalną rolę. Trzy linie dowodów wspierają kluczową rolę c-Fos w uczeniu się i pamięci: (i) uczenie się pobudza jego aktywność; (ii) blokowanie c-Fos upośledza, podczas gdy aktywacja neuronów, wyrażających c-Fos, wspomaga uczenie się i pamięć; (iii) do genów docelowych dla c-Fos/AP-1 w pobudzonych neuronach, należą m.in. geny kodujące tkankowy inhibitor metaloproteaz-1 (TIMP-1) oraz metaloproteazę macierzową 9 (MMP-9), które to białka odgrywają kluczową rolę w plastyczności synaptycznej, leżącej u podstaw uczenia się i pamięci. Synapsy to miejsca kontaktu komórek nerwowych, tworzących w mózgu wielką sieć. Plastyczność synaptyczna jest własnością tej sieci, pozwalającą na jej reorganizację w odpowiedzi na bodźce środowiska zewnętrznego i odpowiednie dostosowania się mózgu do sterowania adekwatną odpowiedzią organizmu na zmiany w owym środowisku. TIMP-1 i MMP-9 tworzą działający zewnątrzkomórkowo układ enzymatyczny, aktywny miejscowo wokół synaps pobudzających i modulujący ich morfologię, skład biochemiczny oraz efektywność. W prowadzonych przez nas i innych badaczy doświadczeniach na zwierzętach wykazano zaangażowanie MMP-9 w różnych stanach neuropsychicznych, np. rozwoju padaczki, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, rozwoju uzależnienia i depresji. U ludzi MMP-9 przyczynia się do padaczki, uzależnienia od alkoholu i kokainy, zespołu łamliwego chromosomu X, schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Łącznie wszystkie te sytuacje można uznać za przykładowe dla zdrowego lub chorego umysłu. Zmiany plastyczności synaptycznej (fizjologiczne, jak też patologiczne) stanowią zaś podstawę tych wszystkich zjawisk, a białko MMP-9 wydaje się być  ich wspólnym mianownikiem.

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, urodzony w1957 roku, jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem European Molecular Biology Organization (EMBO) oraz Academia Europaea. Pełni funkcję kierownika Pracowni Neurobiologii oraz jednostki badawczej BRAINCITY Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach międzynarodowych (cytowanych kilkanaście tysięcy razy); wypromował ponad 40 doktorantów, kilkanaścioro jego wychowanków uzyskało habilitację, a kilkoro tytuł profesora. Wygłosił ponad 450 wykładów na zaproszenie na zjazdach, sympozjach i seminariach naukowych; był członkiem komitetów programowych czołowych konferencji międzynarodowych; był kierownikiem ponad 50 projektów badawczych przyznanych w konkursach krajowych i międzynarodowych; pełnił liczne funkcje w znaczących krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych. Najważniejsze osiągnięcia naukowe to: wyjaśnienie roli białka c-Myc w regulacji cyklu podziałowego komórki; odkrycie zmian aktywności genów w uczeniu się; pokazanie programowanej śmierci komórek nerwowych w mózgu dorosłych zwierząt; odkrycie i wyjaśnienie roli metaloproteazy macierzowej, MMP-9 w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci oraz w rozwoju padaczki. Został wyróżniony m.in. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP); Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za Wybitny Dorobek Naukowy (2011); nominacją w plebiscycie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nauka Wolność” na 25 najważniejszych wydarzeń i osiągnięć nauki w Polsce w latach 1989–2014; kilkoma Nagrodami im. Jerzego Konorskiego Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego oraz Komitetu Neurobiologii PAN za najlepszą polską pracę badawczą z zakresu neurobiologii, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

“Neuroplastyczność” – wykład online prof. Małgorzaty Kossut na Tygodniu Mózgu. 14 marca godz. 17.00

Tygodnia Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego – „Zagadki Neuroplastyczności”

Szanowni Państwo,

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Nenckiego mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego.

Temat przewodni tegorocznego Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego to: „Zagadki Neuroplastyczności”

Zapraszamy Państwa na 5 wykładów online w dniach 14-18 marca o godzinie 17.00

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
“Neuroplastyczność”
poniedziałek 14.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99970186013

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
„Neuroplastyczny umysł molekularny”
wtorek 15.03.2022 godzina 17.00,  link do wykładu: https://zoom.us/j/97616937577

Dr n. med. Marcin Leśniak, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
“Terapia zaburzeń poznawczych po udarze mózgu – czy to działa?”
środa 16.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97843674771

Prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
“Jak nauka czytania zmienia mózg”
czwartek 17.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99908662486

Dr Łukasz Bola, Instytut Psychologii PAN
“Co robi kora wzrokowa osoby niewidomej? O plastyczności mózgu wywołanej utratą wzroku”
piątek 18.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/98805447988

Szczegóły wkrótce na stronach:
https://www.facebook.com/TydzienMozgu/
https://www.facebook.com/FundacjaNenckiego
http://nenckifoundation.eu/

Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Szanowni Państwo,

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego.

Temat przewodni tegorocznego Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego to: „Zagadki Neuroplastyczności”

Zapraszamy Państwa na 5 wykładów online w dniach 14-18 marca o godzinie 17.00:

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

“Neuroplastyczność”

poniedziałek 14.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99970186013

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

„Neuroplastyczny umysł molekularny”

wtorek 15.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97616937577

Dr n. med. Marcin Leśniak, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

“Terapia zaburzeń poznawczych po udarze mózgu – czy to działa?”

środa 16.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97843674771

Prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

“Jak nauka czytania zmienia mózg”

czwartek 17.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99908662486

Dr Łukasz Bola, Instytut Psychologii PAN

“Co robi kora wzrokowa osoby niewidomej? O plastyczności mózgu wywołanej utratą wzroku”

piątek 18.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/98805447988

Szczegóły wkrótce na stronach:

https://www.facebook.com/TydzienMozgu/

https://www.facebook.com/FundacjaNenckiego

http://nenckifoundation.eu/

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Wykłady Tygodnia Mózgu 2021 już online – zapraszamy do oglądania

Szanowni Państwo,

Nagrania wszystkich wykładów Tygodnia Mózgu 2021 można już obejrzeć na kanale Instytutu Nenckiego w serwisie Youtube. Jeszcze raz dziękujemy Wykładowcom za udział w Tygodniu Mózgu, a Państwa serdecznie zapraszamy do odsłuchania tych wartościowych wykładów.

„Rola diety w patogenezie i profilaktyce choroby Alzheimera” dr Anna Mietelska-Porowska, Instytut Nenckiego PAN

„Czy można odmłodzić mózg?” prof. dr hab. Ewa Sikora, Instytut Nenckiego PAN

„Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień” prof. dr hab. Marcin Wojnar, Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Samotność – nowa choroba cywilizacyjna?” dr hab. Łukasz Okruszek, Instytut Psychologii PAN

„Depresja jako Choroba Cywilizacyjna” prof. dr hab. Dominika Dudek, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Tydzień mózgu – Lekcja 15.06.2021

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ LEKCJE O MÓZGU ORGANIZOWANĄ PRZEZ
FUNDACJĘ NENCKIEGO: 15 CZERWCA O GODZINIE 11
PROWADZĄCE: DR HAB. EWY KUBLIK ORAZ MGR PATRYCJI DZIANOK “JAK
DZIAŁA NASZ MÓZG? PRZESŁANKI Z ELEKTROENCEFALOGRAFII”

Serdecznie zapraszamy na kolejną lekcję organizowaną przez Fundację Nenckiego pt. “Jak
działa nasz mózg? Przesłanki z elektroencefalografii”. Lekcję poprowadzą Dr hab. Ewa Kublik
oraz mgr Patrycja Dzianok.

Lekcja odbędzie się w środę 15 czerwca 2021 o godzinie 11.00 i będzie miała formę
transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem:
https://zoom.us/j/95940838499

Elektroencefalografia (EEG) to nieinwazyjna, znana od przeszło 100 lat, metoda badania
mózgu. Polega na rejestracji jego bioelektrycznej czynności za pomocą elektrod
umieszczonych na skórze głowy osoby badanej. Za wszystkie nasze myśli, każdy ruch i
emocje odpowiada aktywność komórek nerwowych, które komunikują się ze sobą
przesyłając impulsy elektryczne. EEG jest jedyną nieinwazyjną metodą badawczą, która
pozwala nam uchwycić te impulsy, zapisać je i poddać próbie analizy.
Historia badań EEG jest długa. Znaczny wkład w jej rozwój mieli polscy naukowcy — Nikodem
Cybulski i Adolf Beck, który opublikował w 1890 r. jedną z pierwszych prac na ten temat.
Jednak metodyka EEG ciągle się rozwija i dzięki postępowi technicznemu ma coraz więcej
zastosowań. Używa się jej powszechnie w diagnostyce medycznej padaczki, zaburzeń snu,
utraty świadomości, zawrotach głowy i wielu innych dolegliwościach neurologicznych. EEG
jest pomocne w badaniach naukowych próbujących wyjaśniać neuronalne podłoże naszego
zachowania i procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć czy samokontrola. Coraz
częściej EEG jest także wykorzystywane przy konstruowaniu tzw. interfejsów mózg-
komputer, dzięki którym możliwe jest przywrócenie chorym osobom niektórych utraconych
funkcji. Interfejsy takie umożliwiają chorym (którzy są całkowicie sparaliżowani) komunikację
z otoczeniem czy też poruszanie „robotyczną” ręką tylko za pomocą myśli!
Podczas lekcji przekażemy podstawowe informacje na temat EEG, krótką historię metody
oraz jej współczesne zastosowania. Zaprezentujemy filmy z naszego laboratorium,
pokazując, jak takie badanie się przeprowadza i demonstrując najbardziej typowe “fale
mózgu”. Zademonstrujemy także inne sygnały bioelektryczne (pochodzące z mięśni głowy i
związane z ruchami gałek ocznych), i wyjaśnimy jak odróżnić je od sygnału z mózgu.
Przygotowaliśmy również pokaz rejestracji EEG na żywo, z użyciem nowoczesnego,
bezprzewodowego systemu.

Dr hab. Ewa Kublik jeszcze pod koniec studiów medycznych zaangażowała się w badania
prowadzone w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Specjalizuje
się w elektrofizjologicznych technikach pozwalających na rejestrację aktywności całego
mózgu (elektroencefalografia, EEG) lub wybranych grup neuronów. Interesuje się
mechanizmami procesów poznawczych, przetwarzania informacji zmysłowych, ich modulacją
przez czynniki emocjonalne. Od lat prowadzi zajęcia dla studentów z rejestracji i analizy EEG.

Mgr Patrycja Dzianok ukończyła kognitywistykę (UMK, Toruń) oraz informatykę stosowaną
(PW, Warszawa). Jest doktorantką w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Biologii
Doświadczalnej PAN w Warszawie. Wykorzystując metody neuroobrazowania (w tym
rejestrację i analizę sygnałów EEG) bada podstawy przetwarzania informacji przez mózg oraz
poszukuje wczesnych biomarkerów choroby Alzheimera. Współprowadzi warsztaty EEG dla
studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Wyniki konkursu plastycznego Tygodnia Mózgu 2021!


Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac


Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny „Mój Mózg: Jestem Myślę Czuję” ogłoszony przez Fundację Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został rozstrzygnięty. Przepraszamy za opóźnienie, ale liczba uczestników i nadesłanych prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgodnie z regulaminem konkursu, Jury oceniające nadesłane prace zwracało uwagę na umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne. Musimy podkreślić, że większość prac była bardzo ciekawa, oryginalna, pomysłowa i piękna plastycznie, dlatego Jury postanowiło przyznać większą pulę nagród (książek i Kart Podarunkowych do Empiku) oraz wyróżnień (Kart Podarunkowych do Empiku) w każdej z 3 kategorii wiekowych.

Na konkurs nadesłano 458 prac, w tym 362 prace nadeszły ze szkół podstawowych i 96 ze szkół ponadpodstawowych.

„Niezwykły układ nerwowy – ewolucja, budowa i funkcje mózgu” – lekcja online dr hab. Katarzyny Bartkowskiej

Szanowni Państwo,

już w najbliższą środę, 28 kwietnia, o godzinie 11.00 odbędzie się lekcja online pt.: „Niezwykły układ nerwowy – ewolucja, budowa i funkcje mózgu”

Lekcję poprowadzi dr hab. Katarzyna Bartkowska z Instytutu Nenckiego

Lekcja odbędzie się w serwisie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/96733481688

Układ nerwowy jest bardzo skomplikowanym układem, umożliwiającym prawidłowe reagowanie organizmu na bodźce, właściwe orientowanie się w przestrzeni i przystosowanie się do środowiska. Poszczególne części układu nerwowego ulegały zróżnicowanej ewolucji czego efektem jest większa koncentracja neuronów w określonych częściach tego układu, a dzięki temu większa efektywność i szybkość jego funkcjonowania. Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia związane z ewolucją układu nerwowego zwierząt bezkręgowych i kręgowców. Omówione zostaną rodzaje komórek budujących układ nerwowy, pokazana zostanie ich różnorodność i sposób przekazywania informacji. Prezentacja przybliży także tajniki anatomii mózgu i funkcje poszczególnych jego struktur. Będzie możliwość zapoznania się ze sposobami badania układu nerwowego prowadzonymi przez neurobiologów.

Dr hab. Katarzyna Bartkowska jest adiunktem w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Zajmuje się wpływem czynników na rozwój struktur mózgu, kory nowej, hipokampa, móżdżku. Ostatnio, jej zainteresowania skupiają się na analizie ekspresji genów warunkujących powstawanie połączeń mózgu, w tym spoidła wielkiego.