Statut

Statut Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundację ustanowiono aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2011 roku.
2. Fundacja działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. jedn. Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.) i niniejszym Statutem.
3. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych”.

 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, a czas jej trwania jest nieoznaczony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Nauki.

 

§ 3

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

 

§ 4

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami, w tym w formie stypendiów, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację lub zasłużonym dla samej Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania

§ 5

1. Celem statutowym Fundacji jest wspieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej, kształceniowej i oświatowej z zakresu biologii.
2. W szczególności celem Fundacji jest:
a) propagowanie dziedzictwa naukowego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
b) inicjowanie i promowanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych,
c) organizowanie spotkań naukowych i szkoleniowych,
d) popieranie i promowanie prac badawczych wyróżniających się naukowców przez współfinansowanie publikacji wyników własnych lub prac przeglądowych,
e) wspieranie rozwoju naukowego wybitnych młodych badaczy, członków kół naukowych działających przy wydziałach wyższych uczelni w Polsce,
f) promowanie wykonywania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.
3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 6

Cele określone w § 5 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
a) prowadzenie konsultacji naukowych w postaci seminariów i szkoleń mających na celu rozwój naukowy młodych badaczy,
b) promocję i wspomaganie edukacji, wspieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej, kształceniowej i oświatowej z zakresu biologii,
c) wydawanie książek i czasopism,
d) współpracę z władzami uczelni i samorządami studentów w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
e) przyznawanie stypendiów naukowych umożliwiających uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych, obozach naukowych i warsztatach badawczych organizowanych w Polsce i za granicą,
f) współpracę z instytucjami państwowymi, prywatnymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie wykorzystania i popularyzowania wyników prac badawczych z zakresu biologii doświadczalnej i biomedycyny,
g) przyjmowanie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, w tym osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
h) przyznawanie stypendiów naukowych i innych rodzajów pomocy finansowej dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji,
i) reklamowanie sponsorów i darczyńców Fundacji,
j) rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji,
k) inne formy działalności pozwalającej czynnie realizować cele statutowe Fundacji,
l) wspieranie działania osób fizycznych, prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które realizują cele i zadania określone w statucie Fundacji, m) organizowanie zbiórek publicznych na cele statutowe Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek, dochody Fundacji oraz gospodarka finansowa

§ 7

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 3 500 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), oraz inne mienie uzyskane i nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 8

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) świadczeń Fundatorów,
b) darowizn, subwencji, spadków, zapisów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń otrzymanych od krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
c) majątku ruchomego i nieruchomego lub innych praw majątkowych,
d) odsetek od kwot zdeponowanych w bankach lub depozytach, dywidend i zysków od udziałów, akcji i innych papierów wartościowych,
e) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz aukcji charytatywnych, podczas których przeprowadzane będą zbiórki,
f) innych wpływów bieżących.

 

§ 9

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji i służy pokryciu kosztów jej utrzymania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 10

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych dla osób prawnych.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundatorów,
2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji.

 

§ 12

1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
2. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
b) podejmowanie decyzji o łączeniu Fundacji z inną fundacją,
c) likwidacja Fundacji.
3. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos najstarszego wiekiem.
4. Rada Fundatorów zwoływana jest na wniosek co najmniej jednego Fundatora lub na wniosek Rady Fundacji.
5. Bez odbycia posiedzenia Rady Fundatorów mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
6. Fundator może wykonywać określone w statucie czynności poprzez wyznaczonego przez siebie na piśmie pełnomocnika.

 

§ 13

1. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 7 (siedmiu) i nie więcej niż 15 (piętnastu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundatorów.
2. Kadencja członków Rady Fundacji jest wspólna dla wszystkich członków Rady, wynosi 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Fundacji może zostać wybrany na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Członkiem Rady Fundacji może być wybrany Fundator.
4. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą wszyscy Fundatorzy, przy czym Rada Fundatorów może uzupełnić skład pierwszej Rady Fundacji o dodatkowe wybrane przez siebie osoby, tak, by minimalna liczba jej członków wyniosła 7 osób. Członek Rady Fundacji na okres działalności w Radzie nie może zasiadać w Zarządzie Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję honorowo.
6. Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady w drodze uchwały.
7. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz stanowią Prezydium Rady Fundacji.
8. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji wykonuje funkcje zastrzeżone w Regulaminie Rady Fundacji oraz kompetencje Przewodniczącego w jego zastępstwie w sytuacji, gdy Przewodniczący nie może ich wykonać.
9. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, śmierci lub odwołania. 10. Członek Rady Fundacji może wykonywać określone w statucie czynności poprzez wyznaczonego przez siebie na piśmie pełnomocnika.

 

§ 14

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,
b) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
c) ocena i przyjmowanie programów działania Fundacji,
d) analiza i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
e) uchwalenie Regulaminu Rady Fundacji,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzeń,
g) ustalanie nagród, wyróżnień, tytułów honorowych związanych z realizacją statutowych zadań Fundacji, uchwalanie regulaminu przyznawania nagród, i tytułów honorowych,
h) tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym tworzenie grup roboczych do kierowania określonymi projektami związanymi z działalnością Fundacji lub do ich nadzorowania,
i) wyrażanie zgody na czynności dotyczące majątku Fundacji wykraczające poza zakres czynności zwykłego zarządu.
2. Rada Fundacji powołuje Komisję Rewizyjną, która bada po zakończeniu roku kalendarzowego działalność finansową i gospodarczą Fundacji.
3. Rada Fundacji rozpatruje sprawozdania za dany rok kalendarzowy z działalności Fundacji, łącznie ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i na tej podstawie może udzielić Zarządowi Fundacji absolutorium.

 

§ 15

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, z inicjatywy co najmniej połowy członków Rady Fundacji, jednego z Fundatorów lub na wniosek Zarządu Fundacji.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos najstarszego wiekiem.
5. Czynności w imieniu Rady Fundacji mogą dokonywać, z jej upoważnienia, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin uchwalony przez tę Radę.

 

§ 16

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) członków, spośród których wybiera się Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat. Każdy członek Zarządu może zostać wybrany na kolejne kadencje bez ograniczeń.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza należy do kompetencji Rady Fundacji.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
4. Członkostwo Zarządu ustaje również z chwilą odwołania, rezygnacji z członkostwa złożonego na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, upływu kadencji lub śmierci. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony uchwałą Rady Fundacji.

 

§ 17

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności statutowej Fundacji i za swoje działania jest odpowiedzialny przed Radą Fundacji.
2. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Fundatorów oraz Rady Fundacji.
3. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością, a w szczególności do jego kompetencji należy:
a) podejmowanie czynności służących realizacji celów Fundacji,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów w imieniu Fundacji,
d) przygotowywanie do dnia 31 marca każdego roku roczne sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Fundacji,
e) zatrudnianie pracowników Fundacji oraz określanie ich wynagrodzenia.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest jej podjęcie zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu lub w jego nieobecności głos Wiceprezesa.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

 

§ 18

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń Rady Fundatorów lub Rady Fundacji mogą być wysłane za pomocą listów poleconych lub nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnia przed terminem posiedzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienia mogą być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli Fundator lub członek Rady Fundacji wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2. Sposób zawiadomień o zwołaniu posiedzeń Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Środki majątkowe pozostałe po zlikwidowaniu Fundacji zostaną przeznaczone na rozwój Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Przeznaczenie środków określone zostanie przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
3. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia nadzorującego Ministra.
4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.