Zebranie Rady Fundacji Nenckiego

W dniu 9 kwietnia br. odbyło się za pośrednictwem ZOOM zebranie Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Zebraniu przewodniczył prof. Maciej Nałęcz, Przewodniczący Rady Fundacji. W zebraniu wzięli udział: prof. Małgorzata Kossut (Wice-Przewodnicząca), prof. Adam Szewczyk (Sekretarz), prof. Anna Grabowska, prof. Leszek Kaczmarek, prof. Bożenia Kamińska-Kaczmarek, prof. Stefan Kasicki, prof. Andrzej Wróbel oraz prof. Hanna Fabczak.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji Nenckiego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023 przedstawiła Przewodnicząca Zarządu dr hab. Dorota Dymkowska. Protokół Komisji odczytał prof. Krzysztof Zabłocki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wnioskowała przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.  W czasie dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Fundacji Nenckiego podkreślano bardzo aktywne i sprawne działanie nowego Zarządu w roku 2023. Zebrani podjęli uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu Fundacji Nenckiego.