Rocznica śmierci Profesora Leszka Kuźnickiego

Trzeciego lutego minęła pierwsza rocznica śmierci Profesora Leszka Kuźnickiego, wybitnego polskiego protozoologa i biologa komórki. Był on członkiem Rady Fundatorów Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz wieloletnim wiceprzewodniczącym Rady Fundacji. Przez siedemdziesiąt lat związany zawodowo z Instytutem Nenckiego PAN.

Profesor Kuźnicki był wybitnym uczonym i wychowawcą wielu pokoleń przyrodników w Polsce. Zajmował się biologią komórki, protozoologią i ewolucjonizmem oraz filozofią nauki i historią biologii. Był autorem i współautorem książek z zakresu ewolucjonizmu, historii i filozofii nauki, prognostyki i organizacji nauki. Będąc pasjonatem nauki, był również znakomitym popularyzatorem.

Profesor Leszek Kuźnicki był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, pełniąc między innymi funkcję prezesa w latach 1993–1998. Przewodniczył wielu komitetom Akademii, w tym Komitetowi Cytobiologii PAN, Komitetowi Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Komitetowi Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz Komitetowi „Polska w Zjednoczonej Europie”. W latach 1997-2005 był Przewodniczącym Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną został uhonorowany licznymi nagrodami i wysokimi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Na zdjęciu Rada Fundatorów Fundacji Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych w dniu jej inauguracji. Pierwszy rząd od prawej Maciej Nałęcz,  Lech Wojtczak (przewodniczący Rady Fundatorów i Rady Fundacji),  Leszek Kuźnicki ( z-ca przewodniczącego Rady Fundatorów i Rady Fundacji ). Drugi rząd od lewej Jacek Kuźnicki, Jerzy Duszyński, Małgorzata Kossut, Leszek Kaczmarek.