Czasopisma popularnonaukowe: „Dlaczego warto chronić starorzecza?”

kosmos_logo_bwTytuł: „Dlaczego warto chronić starorzecza?”Autor: Ewa Dembowska, Paweł Napiórkowski

Opublikowane w: Kosmos, 2012, 61(2): 341-349

Wydawca: Kosmos Problemy Nauk Biologicznych

Nasilające się problemy polskiej (i nie tylko) gospodarki wodnej: zanieczyszczenie wód powierzchniowych, brak wody, zwiększone zagrożenie powodziowe, niewystarczająca retencja, sprawiają, że jest konieczne podjęcie działań zmierzających do ich stopniowego rozwiązywania. Jak piszą Autorzy: Od czasów starożytnych człowiek wykorzystywał doliny rzek dla swoich celów, w mniejszym lub większym stopniu ingerując w ich naturalny charakter. Jednak XIX i XX w. ta presja się nasiliła. W imię źle pojętej ochrony przeciwpowodziowej i intensyfikacji rolnictwa zaczęto regulować/prostować koryta rzeczne, doprowadzając do osuszenia terenów podmokłych tych dolin. Starorzecza, jako jeden z istotnych elementów terenów podmokłych dolin rzecznych, ucierpiały najbardziej.
Znaczenie starorzeczy –  przyrodnicze, gospodarcze i społeczne – jest bezsprzecznie bardzo duże, a ich renaturyzacja wydaje się dziś jedyną alternatywą, która może je ocalić dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Czytaj, link do PDF