Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Fundacja Wspierania Nauk Biologicznych im. M. Nenckiego informuje, że dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych i poszanowania praw osób, których dane dotyczą.

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Fundacja Wspierania Nauk Biologicznych im. M. Nenckiego,
Adres siedziby: ulica Pasteura 3, 02-093 Warszawa

zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Hanna Fabczak, h.fabczak@nencki.edu.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • prowadzenia prac badawczych w zakresie biologii doświadczalnej;
 • prowadzenia prac rozwojowych w zakresie działania Instytutu i wdrażania wyników tych badań do gospodarki;
 • wspierania osób rozpoczynających karierę naukową;
 • kształcenia pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk biologicznych, w tym w specjalnościach: biochemia, biofizyka, biologia molekularna, biologia komórki, neurofizjologia, neurobiologia, neuropsychologia, etologia, nauki behawioralne, bioinformatyka i neuroinformatyka:
 • prowadzenia studiów doktoranckich, praktyk studenckich i staży naukowych;
 • współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
 • rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • upowszechniania i popularyzacji wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
 • wykonywania obowiązków prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników;
 • zawarcia i wykonywania umów;
 • wykonywania innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk;

i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy obowiązującego prawa, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np. sądy, ZUS, US ) oraz przetwarzających dane osobowe na podstawie umów powierzenia (np. placówki medyczne świadczące usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej).

 1.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
 • Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiący załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.;
 • Statut Fundacji Wspierania Nauk Biologicznych im. Marcelego Nenckiego.
 1. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadą legalności i odbywa się na podstawie przesłanek art.6 RODO.
 2. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, w celu zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa dla poszczególnych celów przetwarzania (np. dane pracowników przez okres określony odrębnymi przepisami), do momentu zrealizowania umowy  lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (np. umowa najmu) lub wycofania zgody (np. rekrutacja).