Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 19 grudnia 2011 r. Założycielami Fundacji są wywodzący się z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności tworzący Radę Fundatorów. Jej Przewodniczącym został prof. Lech Wojtczak. Rada powołała Zarząd Fundacji Nenckiego. Kierowany przez Prezesa prof. Stefana Kasickiego Zarząd uzyskał wpisy Fundacji do niezbędnych dla działania rejestrów i z dniem 23 maja 2012 r. Fundacja rozpoczęła praktyczne działania. 

Statutowym celem powołania Fundacji Nenckiego jest wspieranie przez nią działalności naukowej, popularyzatorskiej, kształceniowej i oświatowej z zakresu biologii. W szczególności ma propagować dziedzictwo naukowe Instytutu Nenckiego, inicjować i promować wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, wspierać rozwój naukowy wybitnych młodych badaczy, członków kół naukowych, prace badawcze wyróżniających się naukowców współfinansując publikacje ich wyników, promować wykonywania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Nenckiego.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego jest jednym z najbardziej nowoczesnych instytutów naukowych w Polsce, cieszącym się prestiżem i bardzo dobrą renomą zagranicą. Prowadzone w Instytucie badania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, a ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności, począwszy od molekuł przez organelle komórkowe, komórki i tkanki, na człowieku skończywszy. Prowadzenie takich badań jest możliwe dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom zaangażowanych w nie badaczy. Fundacja Nenckiego, chociaż jest podmiotem niezależnym od Instytutu Nenckiego, będzie wykorzystywać potencjał ludzi z nim związanych.

Fundacja pragnie przybliżać nauki biologiczne młodym ludziom, by ich zachęcić do twórczego rozwijania tych nauk. Jednak żadna działalność nie może opierać się tylko na dobrej woli ludzi, niezbędne są też fundusze. Fundacja będzie prowadzić rozmaite akcje mające na celu uzyskanie funduszy, które zapewnią jej środki dla realnego wsparcia uczniów, studentów i młodych naukowców. Chcemy ich wspierać w poszerzaniu własnej wiedzy, publikowaniu wyników swojej pracy, wykazywaniu inwencji i wytrwałości przy wykonywaniu prac licencjackich i magisterskich.

Zarząd Fundacji Nenckiego